top of page

Regulamin

Postanowienia ogólne
Definicje
Ogólne zasady korzystania za Sklepu
Założenie Konta
Zamówienia
Płatności

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego
COSMEESTETIC CLINIC

 

§1. Postanowienia ogólne

§2. Definicje

§3. Ogólne zasady korzystania za Sklepu

§4. Założenie Konta

§5. Zamówienia

§6. Płatności

§7. Dostawa

§8. Reklamacje i gwarancja
§9. Prawo odstąpienia od umowy

§10. Własność intelektualna

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 12. Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego cosmeestetic.pl jest CosmeEstetic Klinika Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Sabina Serafin Cięciwa Al. Batorego 88, 33-300 Nowy Sącz NIP 8691981133 REGON 122601742 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży detalicznej towarów w sklepie internetowym www.cosmeestetic.pl za pomocą sieci Internet.

 

§2 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają: Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego), Towar - produkt lub produkty dostępne w Sklepie, Konto - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień czy udział w programie lojalnościowym, Koszyk - funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności, Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy CosmeEstetic, a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

§ 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.

4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:

a) zakładania i korzystania z Konta,

b) składania zamówień,

c) zawierania umów sprzedaży,

d) postępowania reklamacyjnego.

5. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie Sklepu www.cosmeestetic.pl.

6. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych: a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu, b) dostęp do sieci Internet, c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320x480 pikseli.

7. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:

a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,

b) podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,

c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,

d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).

8. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu.

 

§4 Założenie Konta

1. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce zaloguj się i zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.

3. Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy zalogować się na swoje konto, a następnie w zakładce “ustawienia konta” odznaczyć odpowiednią opcję lub wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres klinika@cosmeestetic.pl. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania.

4. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.

 

§ 5 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) za pośrednictwem swojego Konta,

b) drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00. 2. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

3. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.

4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub “Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.

8. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.

9. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.

10. Potwierdzając zamówienie, wyrażasz zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną. Dokument prześlemy w formie elektronicznej w mailu potwierdzającym wysyłkę zamówienia. Jeżeli chcesz uzyskać dokumnet w formie papierowej, prześlij nam wiadomość, a dołączymy go do zamówienia.

 

§6. Płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy, ING 82 1050 1722 1000 0097 2492 3975

b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU,

c) płatność przy odbiorze.

2. Koszty dostawy określone są w zakładce dostawa.

 

§7. Dostawa

1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.

2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Kupujący może także odebrać osobiście Towar w CosmeEstetic Klinika Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Al. Batorego88 33-300 Nowy Sącz. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

3. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są w zakładce Dostawa.

4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w zależności od informacji o dostępności podanej przy produkcie.

5. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

6. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy - zapłata za Towar).

7. Dostawa realizowana jest w dni robocze.

 

§8. Reklamacje i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient będący Konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

4. Korzystając z rękojmi Klient będący Konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny 2. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 4. Żądać usunięcia wady.

5. CosmeEstetic prosi aby reklamacje wraz z reklamowanym Towarem przesyłać na adres: CosmeEstetic Klinika Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Al. Batorego88 33-300 Nowy Sącz. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.

6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, będącego Konsumentem gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo na adres: klinika@cosmeestetic.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: CosmeEstetic Klinika Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Al. Batorego88 33-300 Nowy Sącz. CosmeEstetic zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8. W przypadku konieczności zwrotu produktu Klient powinien przesłać przedmiot na adres CosmeEstetic Klinika Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Al. Batorego88 33-300 Nowy Sącz.

9. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

 

§9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od znajduje się w zakładce zwroty, również na tej stronie znajduje się formularz odstąpienia od umowy do pobrania.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na CosmeEstetic Klinika Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Al. Batorego88 33-300 Nowy Sącz

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorce-konsumenta, lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) zawartej w drodze aukcji publicznej.

5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w §9 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem.

 

§10. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).

2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

5. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 1.12.2022

Dostawa
ZWROT I REKLAMACJE
Prawo odstąpienia od umowy
Własność intelektualna
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Postanowienia końcowe

Regulamin Pakietów Zabiegowych
COSMEESTETIC CLINIC

Poniżej przedstawione są ogólne warunki i zasady korzystania z usług wykupionych  w ramach pakietów zabiegowych. COSMEESTETIC CLINIC zastrzega sobie prawo do interpretacji, modyfikacji lub unieważnienia niniejszych zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualna wersja zasad i warunków  znajduje się na stronie www.cosmeestetic.pl  

1. W recepcji można wykupić pakiety na niektóre z zabiegów oferowanych  w COSMEESTETIC CLINIC.  

2. Wykaz zabiegów pakietowych oraz cennik pakietów dostępny jest  w recepcji Kliniki oraz na www.cosmeestetic.pl.  

3. Pakiet uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do  otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania

z zabiegów na  warunkach określonych w tym Regulaminie.  

4. Ceny za cały pakiet zabiegowy są rabatowane. Przy płatnościach za cały  pakiet przysługuje zniżka zgodnie z aktualnym cennikiem, a płatność ta  powinna być uregulowana jednorazowo.  

5. Pakiety można wykorzystać jedynie w obrębie wykupionej usługi

 

6. Rabaty w ramach pakietu nie łączą się z innymi promocjami.  

7. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła (Korzystający) oraz tylko  i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi

w ramach Pakietu.

 

8. Każdy Pakiet ma określony termin ważności, który wynosi 6 miesięcy od  daty zakupu bez możliwości przedłużenia.  

9. COSMEESTETIC CLINIC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania  zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu bez możliwości zwrotu  niewykorzystanych zabiegów w formie gotówki czy innego zabiegu.  

 

10. Niniejszy Regulamin nie przewiduje zwrotów za niewykorzystane pakiety,  za niewykonanych zabiegi w ramach pakietu, oraz nie wymienia Pakietów na  gotówkę bądź na żadne inne zabiegi.  

11. W pakietach zabiegowych w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów  Korzystający powinien realizować zabiegi w ustalonych przez lekarza bądź  terapeutę odstępach czasu. COSMEESTETIC CLINIC zastrzega sobie prawo  do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się  kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą lekarza bądź terapeuty, mając na celu  jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie serii zabiegów.

 

12. Wydłużenie terminu pomiędzy zabiegami spowoduje utratę gwarancji  efektów zabiegowych.  
 

13. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  regulaminu.  
 

14. Celem potwierdzenia wizyty, Korzystający otrzymuje SMS potwierdzający  rezerwację oraz przypominający o zarezerwowanym terminie.  
 

15. Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie z  COSMEESTETIC CLINIC co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W  tym wypadku Korzystający nie ponosi kosztów odwołania wizyty.

 

16. Nieodwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 24 godziny przed  umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty, jako  zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg 
wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany.  

 

17. Przed przystąpieniem do serii zabiegów pakietowych wskazana jest wizyta  konsultacyjna w trakcie której lekarz bądź terapeuta może pobrać wymiary  części ciała poddawanych zabiegowi oraz wykonać zdjęcia w celu  dokumentacji zabiegowej oraz porównania efektów po zakończonej serii.

 

18. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich  zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na  bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (m.in. pojawiających się  
przeciwwskazaniach).  

REGULAMIN „BON PODARUNKOWY”  

(dalej jako „REGULAMIN”)  

I. ZASADY OGÓLNE  


Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji Bonów  Podarunkowych wydawanych przez COSMEESTETIC CLINIC.  


1. Bony Podarunkowe sprzedawane są w COSMEESTETIC CLINIC i upoważniają do  wymiany na dowolne zabiegi, o łącznej wartości nieprzekraczającej nominał bonu.  Regulamin niniejszej promocji dostępny jest na stronie www.cosmeestetic.pl, oraz  w siedzibie Organizatora.  
 

2. Bony podarunkowe skierowane są do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat  (dalej: "Uczestnik").  
 

 

II. CHARAKTER BONÓW PODARUNKOWYCH  
 

3. Bony podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę  
 

4. Okazicielowi Bonu Podarunkowego nie przysługuje prawo do otrzymania reszty  w gotówce, gdy wartość usług jest niższa od nominału.  
 

5. W przypadku gdy wartość świadczonych usług jest wyższa od nominału Bonu  Podarunkowego, klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.  

 

6. Jedynym właściwym miejscem realizacji Bonów Podarunkowych jest  COSMEESTETIC CLINIC mieszcząca się w Nowym Sączy na Al. Stefana Batorego  88.  
 

7. Bony Podarunkowe można ze sobą łączyć.  
 

8. Bon Podarunkowy ma postać papierową lub elektroniczną, opatrzony jest  COSMEESTETIC CLINIC, posiada nominał, datę ważności, oraz warunki realizacji  Bonu Podarunkowego.  
 

9. Termin ważności Bonu Podarunkowego określany jest każdorazowo w momencie sprzedaży i wynosi 6 miesiąc od daty sprzedaży.  
 

10. Bon podarunkowy można zakupić na określona kwotę lub konkretny zabieg.

 

11. Przy zakupie Bonu podarunkowego nie obowiązują ceny pakietowe.

 

12. Bon może być wykorzystany tylko przed upływem daty jego ważności,  w terminie sześciu miesiąca od daty sprzedaży.  
Data ważności nanoszona jest na Bon Podarunkowy przez sprzedawcę  w momencie sprzedaży, w pozycji: Bon ważny do dnia...... .  

 

13. Bon Podarunkowy może być wykorzystany tylko jeden raz.  
 

14. Duplikaty zagubionych bonów nie są wystawiane.  
 

15. Bony Podarunkowe mają charakter gwarantowany, t.j. podlegają wymianie na  usługi z oferty COSMEESTETIC CLINIC każdemu Okazicielowi, który spełni warunki  Regulaminu „Bon Podarunkowy”.  
 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

17. COSMEESTETIC CLINIC zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego  regulaminu.  
 

18. Nabywcy Bonu Podarunkowego przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji  w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Promocji nie  później niż jeden miesiąc od dnia nabycia Bonu Podarunkowego. Reklamacje  wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

 

19. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Firmy  znajdującej się pod adresem: Al. Stefana Batorego 88, 33-300 Nowy Sącz

 

20. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 30 dni roboczych od daty jej  otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres  podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia. 

bottom of page